Burse studenţi - semestrul I 2018/2019

Burse speciale din fondurile extrabugetare ale UBB

Studenţii beneficiari de burse speciale de ajutor special din fonduri extrabugetare ale UBB sunt rugaţi să aducă la Servicul Social extrase de cont emise de bancă, în vederea virării acestora.
Este obligatoriu să înscrie pe faţa extrasului de cont denumirea facultăţii, CNP-ul (dacă nu este înscris pe extras), tipul bursei, anul de studiu, numele înainte de căsătorie (unde este cazul) şi data completării.

 

Listele cu studenţii care beneficiază de burse în semestrul 1 2018-2019

Burse speciale pentru activitate sportivă

 

Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică

Lista preliminară a candidaţilor finanţaţi cu bursa speciala pentru activitatea ştiinţifică în anul universitar 2018-2019.
Lista urmează să fie supusă avizării Consiliului de Administraţie, în data de 19 noiembrie 2018.
Studenţii care se regăsesc pe listă vor aduce pînă în 23 noiembrie ora 12 la secretariatul facultăţii Contractul pentru atribuirea bursei completat în 2 exemplare şi semnat de către student şi coordonatorul ştiinţific.

Calendar:

 • 11.10.2018-25.10.2018 - depunerea dosarelor de candidatură la Decanatul Facultăţii
 • 26.10.2018- susţinerea proiectului, Decanat ora 10.00
 • 26.10.2018 - afişarea clasamentului
 • 29.10.2018-30.10.2018 - depunerea contestaţiilor
 • 31.10.2018 - trimiterea dosarelor catre CMCS

 

Criterii complementare de acordare a burselor

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ ŞI A CERERILOR DE BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI DE MERIT PENTRU SEMESTRUL I 2018-2019 ESTE 19 OCTOMBRIE 2018

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi bursa de performanţă

 

Bursa "Profesor dr. Nicolae Bocşan"
La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Profesor dr. Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Bursa „Profesor dr. Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.
Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa socială şi de cercetare "Profesor Grigore Ciortea"
Regulamentul de acordare a bursei
Prezentare profesor Grigore Ciortea

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2018-2019
 1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii , aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
 2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
 3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada iunie - august 2018 este 1160 lei;
 4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 2 octombrie 2018, între orele 9-12.

  ATENŢIE!!
  Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
  .