Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Istorie şi Filosofie este necesară depunerea copiilor scanate a următoarelor documente:

 • Scrisoarea de motivaţie. Formularele pot fi descărcate aici, în limba română, în limba maghiară , în limba engleză
 • Fişa de înscriere completată cu toate informaţiilor solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare. Fişa de înscriere se poate descărca aici.
  Fişa cumulativă pentru candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe domenii.
  Documentele vor fi obligatoriu semnate.
  Atenţie: dacă fişa nu se listează bine, Vă rugăm să salvaţi documentul pe calculatorul Dumneavoastră, apoi să-l listaţi.
 • dovada achitării taxei de procesare (50 de lei) şi a taxei de admitere (100 de lei). Plata taxei se poate face la casieria facultăţii, prin ordin de plată (prin bancă) sau prin mandat poştal, în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia (obligatoriu completă): Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie;
 • Adeverinţa care atestă dreptul candidatului de a beneficia de reducere de taxă (dacă este cazul).
 • copie simplă a Cărţii de Identitate
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 • certificat de naştere
 • adeverinţă medicală tip;
 • declaraţie de consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (declaraţia se generează în urma preînscrierii. Se va lista şi semna şi se va trimite copia scanată)
 • candidaţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe un loc bugetat sau cu taxă vor încărca o adeverinţă care să ateste perioada în care au beneficiat de finanțarea unui loc bugetat în timpul primei specializări studiate.
 • Declaraţia de autenticitate semnată

La începutul anului universitar, candidaţii vor depune la secretariatul facultăţii următoarele acte:

 • Diploma de Bacalaureat şi Foaia matricolă în original, dacă au fost admişi la buget. Candidaţii care nu vor depune aceste acte vor fi trecuţi pe un loc cu taxă, pierzând astfel locul bugetat.
 • Originalul diplomelor de premianţi la olimpiade pe baza cărora au fost admişi cu media 10, dacă este cazul.
 • Candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor depune copii simple ale Diplomei de Bacalaureat şi ale Foii matricole şi vor aduce originalele acestor acte pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul” sau copii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie.
 • De asemenea, Certificatele de naştere se vor aduce în original, împreună cu o copie simplă, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul” sau se va depune o copie legalizată.
 • Candidaţii care au beneficiat de reducerea taxei de admitere vor depune la secretariat, la începutul anului universitar, adeverinţa care le-a conferit acest drept, în original.
 • originalele adeverinţelor medicale şi 2 fotografii ¾ cm.