Lista de publicaţii
Prof. dr. SIPOS Gábor

I. Cărţi

1.      A Kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században. (Biblioteca Colegiului Reformat din Cluj în sec. XVII.) Szeged, 1991. 116 p.

2.      Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713-(1736). (Formarea Consistoriului Suprem Reformat din Ardeal) Kolozsvár, 2000. 112 p.

3.      Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető leltára. (Îndrumătorul Arhivei Centrale de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal) În colaborare cu Dáné Veronka. Kolozsvár 2002. (Erdélyi Református Levéltári Kiadványok 1.) 104 p.

4.      A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa. Catalogul colecţiilor Biblioteca Maghiară Veche a Bibliotecii Academiei Cluj-Napoca. Összeállította Kovács Mária, Kuszálik Eszter, Sántha Emese, Sipos Gábor, Szőke Imola. Szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta Sipos Gábor. Kolozsvár 2004. Scientia Kiadó. 620 p.

 

II. Ediţii de texte

1.      Bod Péter: Erdélyi református zsinatok végzései 1606-1762. (Hotărârile sinoadelor reformate transilvănene) Studii introductive şi îngrijirea textului de Buzogány Dezső şi Sipos Gábor. Kolozsvár, 1999. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 3.) 124 p.

2.      Bullinger Henrik: Második Helvét Hitvallás. (Confesiunea a doua helvetică) Traducere de Buzogány Dezső, Juhász Tamás şi Sipos Gábor. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 5.) Kolozsvár, 1999. 160 p.

3.      Erdélyi református zsinatok iratai. III. 1771-1789. (Actele sinoadelor reformate ardelene) Sajtó alá rendezte Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok I/3.) Kolozsvár, 2001. 308 l.

4.      Erdélyi református zsinatok iratai. IV. 1790-1800. (Actele sinoadelor reformate ardelene) Îngrijrirea textului de Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok I/4.) Kolozsvár, 2001. 236 p.

 

III. Studii

1.      A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi működése. (Activitatea ca loc de adeverire a conventului din Cluj-Mănăştur) în Művelődéstörténeti Tanulmányok (szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor) Bukarest, 1979. pp. 33-50.

2.  Régi énekeskönyveinkről. (Despre cărţile noastre vechi de cânece bisericeşti ) în Református Szemle 1979. nr. 4. pp. 318-320.

3.  Marosszéki népoktatás a XV. századtól 1848-ig. (Învăţămânul elementar din sec. XV până la 1848 în scaunul Mureş) în Művelődéstörténeti Tanulmányok (szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor) Bukarest, 1980. pp. 107-135.

4.  Pocalul de la Crasna. Date privind emigraţia curuţilor în Ţara Românească şi Moldova. în Acta Musei Porolissensis VII. 1983. pp. 213-217.

5.  A Kolozsvár-belvárosi (Farkas utcai) templom története évszámokban. (Cronologia bisericii reformate din Cluj ‑ sr. Farkas) în Református Szemle 1986. nr. 5-6. pp. 467-469.

6.  A kolozsvári református egyházközség klenódiumai a XVII. században. (Obiectele de cult ale bisericii reformae din Cluj în sec. XVII) în Református Szemle 1986. nr. 5-6. pp. 486-493.

7.  Misztótfalusi Kis Miklós betűhagyatéka a kolozsvári református nyomdákban. (Moştenirea de litere a lui Misztótfalusi în tipografiile reformate clujene) în Magyar Könyvszemle 1987. nr. 2. pp. 88-102.

8.  Moştenirea de litere a lui Misztótfalusi Kis Miklós în tipografiile clujene (1702­-1820). în Biblioteca şi Cercetarea vol. XI. 1987. pp. 284-301.

9.  A krasznai kókuszdió-pohár. (Pocalul de nucă de cocos de la Crasna) în Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves évfordulójára. Szerk. Gálfy Zoltán, Sipos Gábor, Vetési László. Kolozsvár, 1987. pp. 274-280.

10.  Volfgang Cserey ca botanist şi grădina sa botanică din Crasna. în Acta Musei Porolissensis XII. 1988. pp. 801-806.

11.  Kecskeméthy István irathagyatéka. (Fondul personal al lui István Kecskeméthy) în Református Szemle 1988. nr. 5-6. pp. 586-589.

12.  Rudabányai A. Mátyás levele Tuniszból. 1678. december 1. (Scrisoarea lui M Rudabányai din Tunisia, 1. dec. 1678.) în Lymbus. Művelődéstörténeti Tár I. Szeged, 1989. pp. 147-157. (sub pseudonimul Tanka Endre)

13.  Bethlen János Innocentia Transsylvaniae című röpiratának magyar változata. (Varianta în limba maghiară a foii volante Innecentia Transsylvaniae de János Bethlen) în Lymbus. Művelődéstörténeti Tár I. Szeged, 1989. pp. 123-146. (sub pseudonimul Tanka Endre, coautor: Hints Miklós/Ostilarius Mihály)

14.  Az erdélyi református iskolákról. (Despre şcolile reformate din Ardeal) în Erdélyi Református Naptár 1991.

15.  Pokoly József. în Üzenet 1991 24. sz.

16.  Et altera pars! în Korunk 1992. nr. 4.

17.  Bethlen Miklós és a református egyház. (Miklós Bethlen şi biserica reformată) în Erdélyi Múzeum 1993. nr. 1-2. pp. 13-20.

18.  Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára. (Arhiva Centrală de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal ) în Aetas 1993. nr. 3. pp. 189-191.

19.  Debreczeni László hagyatéka. (Fondul personal László Debreczeni) în Művelődés 1993. nr. 11. pp. 17-18.

20.  1848 és az erdélyi református egyház. (Anul 1848 şi Biserica reformată din Ardeal) în Üzenet 1993. nr. 6.

21.  Une bibliothèque de Cluj du XVII-e siècle. în Colloquia 1994. nr. 1. pp. 60-68.

22.  Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára. (Arhiva de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal) în Editiones Archivi Districtus Transtibiscani Ecclesiae Reformatae Hungaricae. III. Debrecen, 1994. pp. 74-77.

23.  Az erdélyi református egyház a Báthoryak alatt. (Biserica reformată din Ardeal în epoca Bathoreştilor) în Művelődés 1994. nr. 1. pp. 44-46.

24.  Cserey Farkas és krasznai botanikus kertje. (Grădina botanică din Crasna a lui Wolfgang Cserey) în Korunk 1994. nr. 4. .

25.  Egyházi levéltáraink. (Arhivele noastre bisericeşti) în Erdélyi Református Naptár 1994.

26.  A kolozsvári református iskolákról. (Despre şcolile reformate clujene) în Az Apáczai Csere János Gimnázium Évkönyve. Kolozsvár, 1994.

27.  A reformáció továbbélése a hátszegi románok között. (Supravieţuirea calvinismului printre românii din Ţara Haţegului) în Europa. Balcanica-Danubiana-Carpathica. Annales. 2/A Budapest, 1995. pp. 236-243.

28.  Román református eklézsiák oltalomlevele 1700-ból. (Diplomă de apărare a bisericilor reformate româneşti din 1700) în Europa. Balcanica-Danubiana-Carpathica. Annales. 2/B Budapest, 1995. 356-359.

29.  Értelmiség és Erdély magyar társadalma a fejedelemség korában. (Intelectualitate şi societatea maghiară din Transilvania în epoca principilor) Coautori: Kovács András, Tonk Sándor, Wolf Rudolf. în Az Erdélyi Múzeum-Egyesület budapesti bemutatkozása. Budapest, 1995 január. pp. 13-18.

30.  A kiadásról. (Despre ediţie) în Debreczeni László: Száz rajz. A bevezető tanulmányt írta Szatmári László. Redactat de Sipos Gábor. Kolozsvár, 1995. 24-29.

31.  Az erdélyi református egyház zsinati jegyzőkönyveinek kiadásáról. (Despre editarea protocoalelor sinodale ale Bisericii reformate din Ardeal) în Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996. pp. 460-469.

32.  Értelmiségi életforma a 17. századi Erdélyben. (Modul de viaţă a intelectualităţii în Transilvania în sec. XVII) în Limes 1996. nr. 3. pp. 21-28.

33.  Apáczai Csere János szellemi öröksége. (Moştenirea spirituală a lui Apáczai) în Embernevelés anul VIII 1996. nr. 1 pp. 1-7.

34.  Zsigmond Jakó la 80 de ani. în Revista Arhivelor seria III. vol. II. 1996 nr. 1-2. pp. 205-208.

35.  Calvinismul la românii din Ţara Haţegului la începutul secolului al XVIII-lea. în Nobilimea românească din Transilvania - Erdélyi román nemesség. Red. Marius Diaconescu. Ediţia Muzeului Sătmărean. Satu Mare, 1997. pp. 206-221.

36.  Szőnyi Nagy Istvánról. (Despre István Szőnyi Nagy) în Református Szemle 1997. nr. 3. pp. 205­-207.

37.  Az Erdélyi Fejedelemség valláspolitikája 1571­-1690. (Politica religioasă a Principatului Transilvaniei) în Egyháztörténet I. A kezdetektől 1711-ig. Red. Tóth-Kása István, Tőkéczki László. Budapest, 1997. pp. 190-195.

38.  Szőnyi Nagy István apológiája. A kolozsvári reformátusság az 1690-es években. (Apologia lui Isván Szőnyi Nagy. Reformaţii din Cluj în deceniul 1690) în volumul omagial Művelődési törekvések a korai újkorban. Keserű Bálint Emlékkönyv Szeged, 1997. pp. 533-544.

39.  A kolozsvári Református Levéltár a levéltáros és a kutató szempontjából. în Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete konferenciája, Nyíregyháza, 1997. augusztus 27. Szerk. Janka György. (A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai II.) Nyíregyháza, 1998. pp. 111-116.

40.  Die ungarischen protestantischen Kirchen Siebenbürgens zur Zeit von Stephan Báthory 1571­-1586. în Mediaevalia Transilvanica tom II. nr. 1 1998. 153-160.

41.  Kiss István: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye papjai és tanítói. Sajtó alá rendezte Dáné Veronka és Sipos Gábor. în Református Szemle 1998. 3. sz p. 210-222, 4. sz. p. 303-322.

42.  A krasznai presbitérium születése. în Emlékkönyv Imreh István születésének 80. évfordulójára. Szerk. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 1999. pp. 510-522.

43.  Die oberste Kirchenleitung der Reformierten Kirche in Siebenbürgen in den Anfängen der Habsburgermonarchie (1690­-1713). în Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie. Vom Leopoldinum bis zum Ausgleich (1690-1867). Hgg Zsolt K. Lengyel, Ulrich A. Wien. (Siebenbürgisches Archiv Bd. 34) Köln; Weimar; Wien, Böhlau Verlag, 1999. pp. 119-133.

44.  Apafi-Bethlen -Wesselényi. Az erdélyi református egyházkormányzat három nemzedéke. (Apafi-Bethlen-Wesselényi. Trei generaţii ale conducerii bisericeşti reformate din Transilvania) în A különbözés ajándéka. Szerk. Bálint Ágnes. Kolozsvár, CE-Koinónia Könyvkiadó 1999. pp. 185-212.

45.  A boncnyíresi parókia átadása (1651). (Predarea parohiei din Bonţ) în Mediaevalia Transilvanica. tom III. 1999. nr. 1-2 55-58.

46.  Les calvinistes de Kolozsvár au début du XVIIe siecle. în György Enyedi an Central European Unitarianism in the 16-17th Centuries. Edited by Mihály Balázs, Gizella Keserű. Budapest, 2000. p. 313-318.

47.  Lorántffy Zsuzsanna adománylevele a kolozsvári kollégiumnak 1657. (Donaţia principesei Susana Lorantffy Colegiului Reformat din Cluj) în Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 2000. II. p. 181-186.

48.  Apáczai Csere János szellemi örökségéről. (Moştenirea spirituală a lui A. Cs. J. ) în Protestáns Híradó. A Rajna-vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapja. 9. évf. 2000. 9-10. sz. p. 29-34.

49.  Adatok Keresztes Máté püspök életéhez. (Date privind biografia episcopului K. M.) în Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára. Kolozsvár, 2000. p. 191-199.

50.  A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár negyven éve. (Cele patru decenii ale Arhivei de Colectare Reformate din Cluj) în: Korunk 2001. nr. 9. pp. 46-49.

51.  Bánffy Miklós, az Erdélyi Református Egyház főgondnoka. (Miklós Bánffy, curatorul suprem al Bisericii Reformate din Ardeal) în: Igehirdető 2001. nr. 12. pp. 545-547.

52.  A kolozsvári református egyházközség a 17. században. (Parohia reformată din Cluj în sec. 17.) în: Kolozsvár 1000 éve. Red. Sipos Gábor-Wolf Rudolf. Kolozsvár, 2001. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása

53.  Az erdélyi vallási toleranciáról. (Despre toleranţa religioasă ardeleană) in Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. IX. Miscellanea Anno 2000. Zostavili Peter Kónya a René Matlovič. Prešov, 2001. 38-43.

54.  Kecskeméthy István bibliafordításának kéziratáról. (Despre manuscrisul traducerii de biblie al lui István Kecskeméthy) în: Szent Biblia Kecskeméthy István fordításában. Kolozsvár, 2002. CE-Koinónia Kiadó-Erdélyi Református Egyházkerület. p. 1577-1587.

55.  A szilágyi tractus régi oklevelei. (Diplomele vechi ale protopopiatului Sălaj) Református Szemle 2002. nr. 1. 34-39.

56.  Az erdélyi református egyháztörténet-írás 1990-2001 között. in: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. Szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Kolozsvár 2002, Scientia. vol. I. 315-326.

57.  Bod Péter mint generalis notarius. Confessio 2002. nr. 2. p. 41-46.

58.  Református eljegyzések, házasságok és válások az erdélyi református traktusok jegyzőkönyveiben. in: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Szerk. Szentmártoni Szabó Géza. Budapest 2002, Universitas Kiadó. p. 105-122.

59.  A Teleki Téka és a Református Főkonzisztórium. in: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002. Szerk. Deé Nagy Anikó-Sebestyén-Spielmann Mihály-Vakarcs Szilárd. Marosvásárhely 2002, Mentor Kiadó. 17-33.

60.  Consistoriul Reformat Suprem şi problema unirii religioase a românilor. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 6/II. 2002. 105-110.

61.  Különös házasság, avagy Szőts György esete Diener Erzsébettel. in: Polgárság, életmód hagyomány. Emlékkönyv Kósa László születésének hatvanadik évfordulójára. Szerk. Ablonczy Balázs-ifj. Bertényi Iván-Kiss Réka. Budapest 2002. p. 396-401.

62.  Adatok Wesselényi István főgondnoki tevékenységéhez. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Coordonatori/Szerkesztők Pál Judit-Rüsz Fogarasi Enikő. Cluj-Napoca/Kolozsvár 2002, Presa Universitară Clujeană. 138-146.

63.  Literatura religioasă reformată şi tipografiile ardelene în secolele XVI-XIX. in: Patrimoniul religios al României - permanenţă spirituală europeană. Coord. Laurenţiu D. Tănase, Ştefan Ioniţă. Bucureşti 2003, Ministerul Culturii-Secretariatul de Stat pentru Culte. 146-148.

64.  Az erdélyi magyar egyházi levéltárak 1990 után. In: „Hogy mindnyájan egyek legyenek..." Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete - tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában. Szerk. Szabadi István. Debrecen 2003. 47-52.

65.  Az erdélyi reformátusok II. Rákóczi Ferenc korában. in: Rákóczi ünnepségek 2003. „Istennel, hazáért és szabadságért". szerk. Muzsnay Árpád. Szatmárnémeti 2003. 197-201.

66.  Az erdélyi református egyház a Rákóczi-szabadságharc korában. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak 2003. vol. II. 243-251.

67.  Háromszéki egyházszervezeti viszonyok 1581-ben. Református Szemle 2003. 6. sz. 635-637.

68.  Az erdélyi református püspöki levéltár XVIII. századi rendje. Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Kolozsvár 2003. 517-534.

69.  László Dezső és Markos András, a kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár megteremtői. In: Magyar levéltáros életpályák a XIX-XX. században. Szerk. Sipos András. Budapest 2004, Budapest Főváros Levéltára. 183-190.

70.  László Dezső, a levéltáros. In: László Dezső emlékezete. Szerk. Cseke Péter. Kolozsvár 2004, Polis Kiadó.

71.  Az erdélyi református egyház Bocskai István korában. In: „Nincsen nekönk több hazánk ennél..." Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Szerkesztette ifj. Barta János, Papp Klára. Budapest 2004. 168-173.

72.  Erdélyi református egyháztörténet-írás a XX. században. in: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár 2004. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. 443-450.

73.  A reformáció Kolozsvárott. Rubicon 2005. nr. 2-3.

74.  A Dalkör története. in: A kolozsvári Református Bethlen Gábor Földész Dalkör 120 éve. Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár 2006. 5-30. ISBN 973-7971-04-3

75.  Belváros (Farkas utcai templom). in: Kolozsvár református templomai. Red. Tonk István. Kolozsvár 2006. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. 5-8.

76.  Az erdélyi református egyház Bocskai István korában. in: Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Red. Adorjani Zoltan. Kolozsvár 2006. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. 649-654.

77.  Relaţiile Bisericii Reformate ardelene cu Bisericile româneşti în prima jumătate a secolului XVIII. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 10/II. 2006. p. 11-14. ISSN 1453-9314

78.  Bocskai István a magyar református egyháztörténet-írásban. in: „Frigy és békesség legyen..." A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára és Jeney-Tóth Annamária. Debrecen 2006. p. 183-189. ISBN-13: 978-963-7218-56-9

79.  The Life Style of the Protestant Intelligentsia in Transylvania in the Seventeenth-Eighteenth Centuries. in: Colloquia. Journal of Central European History vol XII. 2006, no. 1-2, p. 91-102.

80.  Huszti András heterodoxia-pere 1742-ben. in: Református Szemle 100/2007. nr. 4. p. 727-733.

81. Kolozsvári iskolák a 16. században. (Şcolile clujene în sec. 16) In: Reneszánsz Kolozsvár. Szerk. Kovács András-Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár 2008. p. 138-146. Editura KomPress - Kolozsvár Társaság  Kolozsvár 

82.    A kolozsvári hóstáti reformátusok gyülekezete és templomai 1672-1845. (Comunitatea şi bisericile hoştăzenilor calvini din Cluj) In: Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évforulójára. Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár 2008. p. 301-310. Editura: Erdélyi Múzeum-Egyesület  Kolozsvár

83. Wesselényi István, a református főgondnok 1709-1734. (Curatorul suprem reformat Istvan Wesselenyi) Hepehupa 2008. nr. 2. p. 7-8.

84.      Katolikus-református vita a Szilágyságban a 17. század elején. (Controverse catolico-refomate în Sălaj la începutul sec. 17) In: Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária és Ulrich Attila. Debrecen 2009. 311-323. Editura: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete - Erdély-történeti Alapítvány  Debrecen

 

 

 

IV. Cursuri universitare

Európa a középkorban 476-1517. Jegyzet a távoktatás hallgatói számára. Kolozsvár 2001. p. 38.

 

V. Volume redactate

1.      Művelődéstörténeti Tanulmányok (szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor) Bukarest, 1980.

2.      Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996.

3.      Kolozsvár 1000 éve. Szerk. Sipos Gábor-Wolf Rudolf. Kolozsvár, 2001. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása.

4.      Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Kolozsvár 2003, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása.

5.      Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár 2004. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása.

6.      Kraszna. Helyismereti tanulmányok. Major Miklós, Mitruly Miklós, Nagy Károly, Oláh Miklós, Pákai Ferenc, Sipos Gábor, Takács Felicia írásai Sipos Gábor szerkesztésében. Kraszna, 2005. p. 180.

7.     Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. (Omagiu Benkő Samu la 80 de ani) Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár 2008, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. p. 394.

 

VI. Recenzii:

1.      Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. în Református Szemle 1979. nr. 1.  60-62.

2.      Székely oklevéltár. Új sorozat. I. k. în Keresztény Magvető anul 1983 şi în Református Szemle 1984. nr. 2.

3.      Székely oklevéltár. Új sorozat. II. k. în Keresztény Magvető 1986. nr. 2.

4.      Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok. în Református Szemle 1987.

5.      Sáfrán Isván: Íme az ember. în Falvak Népe 1990.

6.      Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. în Erdélyi Múzeum 1992. nr. 1-4. 185-186.

7.      Dobai Isván: Gesta hominum. în Korunk 1993. 11. sz.

8.      Három jubileum - három emlékkönyv. în Erdélyi Múzeum 1994. nr. 1-2. p. 147-149.

9.      Palkó Attila: Magyaró. în Erdélyi Múzeum 1996. nr. 3-4.

10.  Kiss András: Források és értelmezések. în Erdélyi Múzeum 1996. nr. 3-4.

11. Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca. Budapest, 2000. în: Az Út 2001. nr. 1. p. 51-52.

12. Kurta József: Az Öreg Graduál századai Erdélyben. Kolozsvár, 2002. în: Református Szemle 2003. nr. 2. p. 194-195.

13. Politika, vasút, történetírás. Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije. Debrecen, 2005. în: Helikon februarie 2006.

 

 

VII. Colaborări

Covoare otomane din Transilvania. Volum publicat de Ştefan Ionescu. Consultanţi: Radu Ardevan, Veronka Dáné, Erwin Hellmann, Gernot Nussbacher, Gábor Sipos, Ştefan Turcuş. Roma, 2007.

  •