CV
Prof. dr. SIPOS Gábor

Conf. dr. SIPOS G�bor

Numele: SIPOS GAVRIL / Gábor

Născut la: 30 octombrie 1951, SUDURĂU, jud. SATU MARE

Părinţii: SIPOS IOAN preot reformat în pensie, decedat

SIPOS GHIZELA funcţionară în pensie

 

Domiciliul CLUJ-NAPOCA bd. 21 Decembrie nr. 37 ap. 24.

Starea civilă: căsătorit, soţia: VIRÁG ERZSÉBET, profesoară de limba maghiară şi engleză. Avem trei copii.

 

Studii: 1966-1970: Liceul teoretic Crasna, jud. Sălaj

1970-1974: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Istorie-filosofie, secţia Istorie.

 

Locuri de muncă:

1974-1977: profesor de istorie la Şcoala generală Năsal, jud. Cluj

1977-: arhivist la Arhiva Centrală de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal, Cluj-Napoca str Brătianu nr 51.

 

Activitate în învăţământul superior:

- Începând cu anul universitar 1995/96 am fost lector cu plata cu ora la Colegiul de Biblioteconomie al Facultăţii de Istorie-Filosofie, având curs şi seminar din disciplina Istoria cărţii şi a tiparului, Istoria bibliotecilor, Istoria presei.

- Din data de 1 martie 1998 sunt angajat al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Istorie Medie şi Istoriografie în calitate de conferenţiar universitar, linia maghiară. Am curs şi seminar din disciplina Istoria cărţii şi a tiparului, Arhivistică, Colecţii speciale, Istoria bibliotecilor, conduc practica studenţilor şi îndrumez lucrările de licenţă din disciplinele amintite.

- Din anul 2000 particip la I.D.D, linia maghiară, predau cursul Istoria medie universală pentru studenţii anului I.

- Din anul 2002 predau cursul Istoria poporului maghiar, în ultimii ani predând epoca premodernă (1526-1711).

 

Grade ştiinţifice:

În iunie 1998 am obţinut titlul de Philosophical Doctor (PhD) la Facultatea de Litere a Universităţii József Attila din Seghedin cu teza de doctorat întitulată Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713-1736 (Formarea Consistoriului Suprem Reformat din Ardeal). Ministerul Educaţiei Naţionale a echivalat diploma mea de PhD la data de 30 octombrie 2000 sub nr. 2775.

 

Cunoştinţe de limbi:

- maghiara fiind limba mea maternă fac traduceri din limba română în limba maghiară şi viceversa.

- latina am studiat în liceu şi la facultate, fac traduceri din texte latine din epoca premodernă cu ajutorul dicţionarului.

- franceza am studiat în liceu şi la facultate, citesc texte ştiinţifice fără dicţionar.

- germana am studiat pe cale autodidactă, citesc texte ştiinţifice cu dicţionar.

 

Participări la congrese şi conferinţe ştiinţifice:

1993, Cluj: colocviul internaţional Etnie, confesiune în Europa Centrală şi Orientală, cu comunicatul Calvinismul la români la începutul secolului al XVIII-lea.

1993, Budapesta: conferinţa organizată de Institutul de Istorie a Academiei Ungare şi Europa Institut A felekezetek együttélése az Erdélyi Fejedelemségben, cu comunicatul A reformáció továbbélése a hátszegi románok között (Supravieţuirea calvinismului printre românii din Ţara Haţegului)

1994, Vilnius: scientific conference The 415th Anniversary of the Foundation of Vilnius University and the 460th Birth Anniversary of Stephen Bathory, cu comunicatul Der reformierte Kirche in Siebenbürgen in der Epoche der Báthorys

1995, Cluj: Gyarmathi Sámuel Konferencia organizată de Catedra de Limbă şi Lieratură Maghiară a UBB, cu comunicarea Kolozsvár és Zilah Gyarmathi Sámuel idejében (Clujul şi Zalăul în timpul lui Gy. S.).

1996, Roma: IV. Congresso Internazionale di Studi Ungheresi - La civiltà ungherese e il cristianesimo, cu comunicatul Református mindennapok a XVII. századi Erdélyben (Viaţa de fiecare zi reformată în Transilvania în sec. XVII).

1996, Grodno: conferinţa organizată de Universitatea din Grodno şi Facultatea de limbi slave a Universităţii Eötvös Lóránd din Budapesta Stefan Batori i Ushodnaia Europa iago ciasu, cu comunicatul Die ungarische Protestantischen Kirchen Siebenbürgens zur Zeit von Stephan Báthory.

1997, Nyíregyháza: conferinţa Asociaţiei Arhiviştilor Eclesiastici din Ungaria, cu comunicatul A kolozsvári Református Levéltár a levéltáros és a kutató szempontjából (Arhiva reformată din Cluj din punctul de vedere al arhivistului şi al cercetătorului).

1997, Cluj: conferinţa organizată de Biserica Unitariană, Centrul de Studii Renascentiste al Academiei Ungare şi Societatea Muzeului Ardelean György Enyedi and the East European Unitarianism in the 16-17th Centuries, cu comunicatul Les calvinistes de Kolozsvár/Claudiopolis au début du 17e siècle.

1997, Viena: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, 35. Jahrestagung Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie vom Leopoldinum bis zum Ausgleich, cu comunicatul Die oberste Kirchenleitung der Reformierten Kirche in Siebenbürgen in den Anfängen der Habsburgermonarchie (1690-1713).

1999, Sárospatak, conferinţa organizată de Institutul de Istoria literaturii a Academiei Maghiare de Ştiinţe Álom, ámor és mámor cu comunicatul Eljegyzések, házasságok és válások az erdélyi református traktusok jegyzőkönyveiben (Cauze matrimoniale în protocoalele protopopiale reformate).

2000, Sárospatak, conferinţa organizată de Rákóczi Múzeum Lorántffy Zsuzsánna 400 cu comunicatul Lorántffy Zsuzsánna adománylevele a kolozsvári református kollégium számára 1657 (Donaţia principesei Susana Lorántffy Colegiului Reformat din Cluj).

2001, Viena, prima întâlnire a participanţilor în Forschungsvorhaben zur Siebenbürgener kirchlichen Union organizat de Fundaţia Pro Oriente cu comunicatul Consistoriul Reformat Suprem şi problema uniri religioase a românilor.

2001, Nagykőrös, conferinţa organizată de Institutul de Istoria literaturii a Academiei Maghiare de Ştiinţe întitulată Mezőváros, reformáció, irodalom cu comunicatul Város és kollégium. A gyulafehérvári kollégium Marosvásárhelyre költözése (Colegiul şi oraşul. Mutarea Colegiului de la Alba Iulia la Târgu Mureş).

2002, Budapesta, conferinţa organizată de Biblioteca Naţională Széchényi şi de Institutul de Istoria literaturii a Academiei Maghiare de Ştiinţe întitulată Bod Péter, a historia litteraria művelője cu comunicatul Bod Péter mint generalis notarius (Petru Bod ca vicar episcopal).

2002, Gazzada (Italia), conferinţa organizată de Fondazione Ambrosiana Paolo VI. Storia religiosa della Romania (XXIV. settimana europea) cu comunicatul „Nazione" ungarica di Transilvania e Chiesa Riformata.

2002, Târgu Mureş, conferinţa organizată de Biblioteca Teleki-Bolyai şi Fundaţia Teleki Téka (Basel) întitulată 200 éves a Teleki Téka cu comunicatul A Teleki Téka és a Református Főkonzisztórium (Biblioteca Teleki şi Consistoriul Suprem Reformat).

2004, conferinţa organizată de Institutul de Istorie a Universităţii din Debrecen şi de Hajdu-Bihar Megyei Levéltár întitulată Levéltári napok-Bocskai cu comunicatul Az erdélyi református egyház Bocskai István idejében.

2005, conferinţa organizată de Institutul de Literatură a Academiei de Ştiinţe Maghiare la Gyula, cu comunicatul Bethlen Miklós Corona Muralisa.

2005, întâlnirea participanţilor în Forschungsvorhaben zur siebenbürgener kirchlichen Union organizată la Alba Iulia la data de 4-10 iulie 2005 de Fundaţia Pro Oriente. cu comunicarea Relaţiile bisericii reformate cu bisericile româneşti.

2006, conferinţa organizată de Institutul de Istorie a Universităţii din Debrecen întitulată A Bocskai-felkelés mérlege: a bécsi és a zsitvatoroki béke. cu comunicarea Bocskai István a magyar református egyháztörténet-írásban.

2006, conferinţa organizată de Biblioteca Judeţeană Bod Péter la Sfântu Gheorghe la data de 10 noiembrie, cu comunicarea Bod Péter a református egyházban.

2007, întâlnirea participanţilor în Forschungsvorhaben zur siebenbürgener kirchlichen Union organizată la Viena la data de 3-7 mai 2007 de Fundaţia Pro Oriente. cu comunicarea Opinia publică reformată şi bisericile romîneşti în prima jumătate a secolului XVIII.

  •