Lista de publicaţii
Prof. dr. PÁL Judit

 

Pál Judit

 

Lista publicaţiilor

 

 

Cărţi:

Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 1999, 489 p.

Városfejlődés a Székelyföldön 1750-1914. Csíkszereda, Pro-Print, 2003, 655 p.

Armeni în Transilvania. Contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanization and the Economic Development of the Province. Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute, Center for Transylvanian Studies, 2005, 174 p.

Roman Holec, Judit Pál, Aristokrat v službách štátu. Gróf Emanuel Péchy (Un aristocrat în slujba statului. Contele Emanuel Péchy). Bratislava, Kalligram, 2006, 400 p.

Bibliografia istorică a oraşelor din România. Coord. Vasile Ciobanu, Anda-Lucia Spânu; autori: Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Judit Pál, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007. 505 p.

Bibliografia istorică a oraşelor din România, ed. a 2-a revizuită şi adăugită, coord. Vasile Ciobanu, Judit Pál, Anda-Lucia Spânu; autori: Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Judit Pál, Anda-Lucia Spânu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008. 461 p. (Contribuţii privind istoria oraşelor, vol. VI)

Unió vagy „unificáltatás"? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. 496 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 267.)

András Vári, Judit Pál, Stefan Brakensiek, Herrschaft an der Gränze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert, Köln - Weimar - Wien, Böhlau, 2014, 397 p. (Adelswelten, 2.)

A Habsburg Monarchia története, 1526-1848. Kolozsvár, Mega, 2014.

 

Capitole de cărți:

 

Perioada 1800­-1872, in: Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria Universității Babeș-Bolyai. Cluj-Napoca, Mega, 2012, p. 59-68.

A városok és céheik. In: Egyed Ákos - Hermann Gusztáv Mihály - Oborni Teréz (szerk.): A Székelyföld története. II. ­1562-1867­. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016, p. 344-356.

A Székelyföld metamorfózisa. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (coord.): A Székelyföld története. III. 1867­-1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016, p. 27­-104.

Városok a kiváltságok és a modernizáció kihívásai között. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (coord.): A Székelyföld története. III. 1867­-1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016, p. 242-300.

Oktatás és művelődési élet. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (coord.): A Székelyföld története. III. 1867­-1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016, p. 301-341.

Székely identitás és önkép. In: Bárdi Nándor, Pál Judit (coord.): A Székelyföld története. III. 1867­-1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016, p. 341-361.

 

Volume coordonate:

Pál Judit, Fleisz János (coord.), Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print, 2001, 279 p.

Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő (coord.), Studii de istoria modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, 401 p.

Pál Judit, Sipos Gábor (coord), Emlékkönyv Csetri Elek nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004, 564 p.

Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő (coord.): Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Cluj-Napoca / Kolozsvár, Argonaut, 2006. 437 p.

Pál Judit, Sipos Gábor (coord.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010. 431 p.

Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit (coord.), 140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est, Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Kriterion, 2010, 439 p.

Pál Judit, Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918). Frankfurt am Main etc., Peter Lang, 2014. 286 p.

Bárdi Nándor, Pál Judit (coord.): A Székelyföld története. III. 1867­-1990. Székelyudvarhely, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Haáz Rezső Múzeum, 2016, 859 p.

 

 

Numere tematice ale unor reviste coordonate:

Political and Administrative Elites in Central Europe in the Early Modern Period. Colloquia. Journal of Central European History. Vol. XIV, 2007, Cluj, 2008, p. 5-99.

140 év kisebbségi törvényhozása Közép- és Kelet-Európában. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai szemle, serie nouă, vol. XIV, 2009, nr. 1-2, (51-52.), p. 1-366.

 

Studii:

Egy (rög)eszme genézise (Geneza unei idei), în: Korunk, 1993/10, p. 80-88.

Comerţul, factor de conflict interetnic într-un târg din secolul al XVIII-lea (Gheorgheni), în: Analele Brăilei, vol. I, Brăila, 1993, p. 287-300.

A Székely Nemzeti Múzeum (Muzeul Naţional Secuiesc), în: Aetas (Ungaria), 1993/3, p. 212-219.

O legendă a istoriei: problema originii hunice a secuilor, în: Studii de Istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană, coord.: Sorin Mitu, Florin Gogâltan, ed.: Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Cluj, 1994, p. 97-103.

Szász kutatások a nagyszebeni Társadalomtudományi Kutatóintézetben (Cercetări referitoare la saşi în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu) în: Erdélyi Múzeum, tom LVI, 1994/3-4, p. 87-91.

Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (bis 1848), în: Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bd. 37, 1994/2, p. 19-32.

Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (II), în: Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bd. 38, 1995/1-2, p. 111-122.

Rolul drumurilor în viaţa târgului Breţcu în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în: Historia Urbana, Tom III, 1995/1-2, p. 119-123.

Importanţa factorului demografic în procesul de urbanizare în scaunele secuieşti, în: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, tom II, 1995, p. 37-58.

Az erdélyi örmények és beilleszkedésük a magyar társadalomba (Armenii din Transilvania şi adaptarea lor la societatea maghiară), în: Limes (Ungaria), 1996/3, p. 45-51.

Írástudás a Székelyföldön a XVIII. században (Nivelul de alfabetizare din scaunele secuieşti în secolul al 18-lea), în: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, edit.: Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 1996, p. 421-433.

Örmények a Székelyföldön a 19. század közepéig (Armenii din scaunele secuieşti până la mijlocul secolului al 19-lea), în: Acta 1995, Sf. Gheorghe, 1996, p. 161-172.

Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti, în: Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, edit. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Muzeul Ţării Crişurilor, Univeristatea din Oradea, Universitatea Babeş-Bolyai, Seria Istorie, XI, Oradea-Cluj, 1995-1996, p. 224-228.

Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig (Armenii în viaţa economică din scaunele secuieşti până la mijlocul secolului al 19-lea), în: Tradiciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektívák, red. Lipták Dorottya, Ring Éva, (Gazdaság és társadalomtörténeti füzetek IV), Budapest 1996, p. 35-50.

Organizarea regimentelor de graniță și societatea târgurilor secuiești, in: Historia Urbana, tom IV, 1996, nr.  1-2, p. 143-154.

Cunoştinţă de carte şi învăţământ în scaunele secuieşti în secolul al XVIII-lea, în: Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, vol. XXXV, 1996, p. 78-88.

Az 1863-64-es választások a székelyföldi városokban (Alegerile din 1863-64 în târgurile secuieşti), în: Acta, Sf. Gheorghe, 1996, p. 241-246.

Imaginea celuilalt şi imaginea de sine la un grup etnic din Transilvania, armenii, în: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, tom III, 1996, 91-96.

Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a 18. században (Numărul şi structura populaţiei armeneşti din Transilvania în secolul al XVIII-lea), în: Erdélyi Múzeum, anul LIX, 1997/1-2, p. 104-120.

Transportul şi dezvoltarea urbană în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea, în: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, tom IV, 1997, 67-84.

A székelyföldi városok a dualizmus alatt (Oraşele din Secuime în timpul dualismului), în: Limes (Ungaria), anul IX, 1998, nr. 2-3, p. 101-114.

Urbanism, sistematizare, servicii comunale în oraşele secuieşti, înainte de primul război mondial, în ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI), vol. I, Sf. Gheorghe, 1998, p. 255-272.

A székelyföldi vasutak kezdetei és jelentőségük (Începuturile şi importanţa căilor ferate din Secuime) în ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI), vol. I, Sf. Gheorghe, 1998, p. 273-278.

Das Bild der Armenier in Siebenbürgen, în: Siebenbürgische Semesterblätter (München), XII. Jg. (1998) nr. 1-2, p. 68-76.

Meşteşugurile în oraşele din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în: Historia Urbana, tomul VI (1998) nr. 1-2, p. 85-94.

Comerţul şi instituţiile de credit în târgurile din scaunele secuieşti, în: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, tom V-VI, 1998-1999, 149-189.

Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a XIX. század első felében (Agricultură şi devălmăşie în târgurile secuieşti în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea), în: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, editat de Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 1999, p. 391-408.

A románok háromszéki betelepülésének néhány kérdése (1614-1850) (Câteva probleme legate de românii din Trei Scaune, 1614-1850), în: A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről, red. Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály, Csíkszereda, 1999, p. 25-97.

Az örmények beilleszkedése, szerepük a Székelyföld magyar társadalmában és gazdasági életében a XIX. század közepéig. (Integrarea armenilor în societatea maghiară din Secuime şi rolul lor în viaţa economică până la mijlocul sec. al XIX-lea), în: Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitása régen és ma (a Szamosújváron 1999. november 20-21-én rendezett konferencia anyaga), red. Issekutz Sarolta, (Erdélyi örmény múzeum, 3) Budapest, 2000, p. 55-73.

Armenier im Donau-Karpaten-Raum, im besonderen in Siebenbürgen. In: Minderheiten, Regionalbewusstsein und Zentralismus in Ostmitteleuropa, Hrsg. Heinz-Dietrich Löwe, Günther H. Tontsch, Stefan Troebst, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2000, p. 121-138.

Trăsăturile specifice ale evoluţiei târgurilor din scaunele secuieşti, în: Revista istorică, 2000/1-2, 115-121. (Transilvanica, 1999, nr. 1, p. 53-63.)

Városfejlődés a Székelyföldön az I. világháború előtt (Dezvoltarea oraşelor în Secuime înainte de primul război mondial), în Papp Kincses Emese, Kassay János, Kánya József (red.): Székelyföld 2000. A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Csíkszereda, 2001, p. 201-209.

A városi funkciók átalakulása az újkorban a székelyföldi városokban (Transformarea funcţiilor urbane în oraşele secuieşti în epoca modernă), în: A székelység története a 17-19. században, red. Egyed Ákos, Magyari András, Csíkszereda, 2001, p. 237-265.

Modernizáció a Székelyföldön a 19. században. Az állam és a helyi autonómiák viszonya (Modernizare în Secuime în secolul al 19-lea. Relaţia dintre stat şi autonomiile locale), în: Erdélyi várostörténeti tanulmányok, red. Pál Judit, Fleisz János, Csíkszereda, Edit. Pro-Print, 2001. 178-223.

Städtewesen im Szeklerland vor dem ersten Weltkrieg. In: Papp Klára, Barta János (ed.): The First Millennium of Hungary in Europe. Debrecen, Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. 451-456.

Kereskedők és boltok a Székelyföldön a 19. század közepéig. In: Studii de istoria modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András, red. Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002.

Hadesereg és városok a Székelyföldön a 19. század végéig. In: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. Bratislava, VHU, 2002. 235-247.

Die österreich-ungarische Ausgleich von 1867 in der ungarischen und rumänischen Geschichtsschreibung nach dem zweiten Weltkrieg. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 25. (96.) Jg. (2002) Heft 2. 171-185.

Judit Pál, Roman Holec, Gróf Emanuel Péchy. História (Bratislava). 2003 september-október, nr. 3. 35-36.

Compromisul austro-ungar din 1867 în istoriografia maghiară şi română de după al doilea război mondial, în: Tentaţia istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor, coord. Nicolae Bocşan, Ovidiu Ghitta, Doru Radosav, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 411-428.

Der Urbanisierungsprozeß in den Szekler Stühlen. In: Ungarnjahrbuch (München). 2002-2003. Heft 1-2. 173-193.

Várostörténeti kutatások Erdélyben a második világháború után. In: Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Szerk. Vonyó József, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. 87-94. (Tanulmányok Pécs történetéből, 14.)

Az erdélyi kormánybiztos kinevezése 1867-ben. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, red. Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf, editat de Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2003. 417-432.

A székelyek eredetének kérdése a történetírásban a 17. század végéig. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről, red. Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter. Miskolc, 2004. 289-296. (Studia Miskolcinensia, 5.). Ediţie nouă: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, tomus XIII, fasc. 3. Miskolc, 2008, p. 393-404.

Siebenbürgens Integration nach 1867. In: Kamil Sládek, Dušan Škvarna (ed.): Hl'adanie novej podoby strednej Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Bratislava, 2004. 76-85.

Szatmárnémeti szabad királyi város közigazgatása és írásbelisége a 18. század elején. Református Szemle, (In memoriam Tonk Sándor) Tom XCVI., 2003. november-december. Nr. 6. 668-674.

Városok, városkép a Székelyföldön a 18. század vége és a 20. század eleje között. Limes, 2004, nr. 1. 31-47.

Verwaltung und Schriftlichkeit in der freien königlichen Stadt Sathmar am Anfang des 18. Jahrhunderts. In In honorem Gernot Nussbächer. Îngrijit de Daniel Nazare, Ruxandra Nazare, Bogdan Florin Popovici, Braşov, Foton, 2004. 417-423.

Erdély népeinek eredetmítoszai: a székelyek hun eredetének mítosza. In Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai. Coord. Jankovics József, Nyerges Judit, vol. II. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004. 814-822.

Kiegyezés és unió. In Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Coord. Pál Judit, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. 344-355.

Städte und Städtebilder im Szeklerland. In: Almanach, Bd. II (2003-2004), Deutsch-Ungarische Gesellschaft/Német-magyar társaság (Selbstverlag), Berlin, 2004. 133-154.

Judit Pál, Roman Holec, Emanuel Péchy ako župan Abova a Košíc, în: Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského Múzea v Košíciach, tom 35, Vydalo Východoslovenské múzeum v Košíciach, 2004, p. 55-72.

A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén. In Regio (Budapesta), anul 16, 2005, nr. 1. 3-26.

Erdély uniójának ügye az 1860-as években. In: Erdélyi Múzeum, anul LXVII, 2005, nr. 1-2. 122-132.

Der Preis der Freiheit. Die freie königliche Stadt Szatmátnémeti am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Stefan Brakensiek-Heide Wunder (Hrsg.): Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa. Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2005. 123-143.

Sprawa unii Siedmiogrodu z Węgrami po roku 1867. In: Cetnarowicz, Antoni-Pijaj, Stanisław (red.): „Węgry i dookoła Węgier...". Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji naukowej dotyczącej problematyki narodowościowej w Europie Środkowej zorganizowanej z okazji 10. rocznicy śmierci Prof. Wacława Felczaka (Kraków 12-13. XII. 2003). Kraków, s. a. (2005), p. 137-146. (Historia Iagellonica)

Planuri de reorganizare a Transilvaniei, înainte şi după Compromisul de la 1867 (Plans to Reorganise Transylvania before and after the Compromise of 1867). In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai", Historia. Vol. 50 (2005) nr. 2. 80-90.

A szabadság ára. Szatmárnémeti harca a szabad királyi városi rangért a 18. század elején. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. I. Bp. 2006. 203-226.

Örmények Erdélyben a 18-19. században. In: Őze Sándor-Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006. 27-38. (Művelődéstörténeti műhely. Felekezet és identitás)

Magyarország és Erdély uniójának gondolata 1848 előtt. In: Emlékkönyv Fülöp Miklós születésének ötvenedik évfordulójára. Szerk. Andrássy György, Nemessányi Zoltán, Varga Tamás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2006. 189-200.

Städtegeschichte und die Forschung der bürgerlichen Eliten in der ungarischen Geschichtsschreibung. In: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Ed. Lukaš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Maliř. Brno, 2006. 84-93.

Az Erdélyi Főkormányszék és a „Királyi Biztosság" működése (1867-1872). Levéltári Szemle (Budapest), tom LVI., (2006), nr. 4., 23-34.

Judit Pál, Roman Holec, Štyri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emanuel Péchy). In: Acta Historica Historica Neosolensia, tomus 9, Banská Bystrica, Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela, 2006. 65-80.

Ridicarea la rang de oraş liber regal a localităţii Satu Mare. In: Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő (coord.): Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Cluj-Napoca / Kolozsvár, Argonaut, 2006, p. 227-237.

Péchy Manó - a „mintahivatalnok". Erdélyi Múzeum. LXIX. évf. (2007) 1-2. sz. 33-61.

Problema limbii oficiale şi naţionalităţile din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. In: Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 305-313.

„Leopoldinum" und „Ausgleich". Diploma Leopoldină şi pactul dualist. In: Horea Balomiri, Irene Etzersdorfer (Hg.): Imperiul la periferie. Urme austriece în Transilvania. Imperium an der Peripherie. Österreichische Spuren in Siebenbürgen. Wien, Prohistoria, 2007, p. 130-149.

Administraţia şi elita oraşului Satu Mare în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. In: Oraşul în spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, ed. Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2007, p. 115-129.

Városfejlődés a Székelyföldön 1750-1914. In: Háromszéki kutatók doktori disszertációi, red. Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylvester Zoltán, vol. I. Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megyei Művelődési Központ, 2007, p. 96-117.

Judit Pál, Roman Holec, Gróf Emanuel Péchy ako kráľovský komisár Sedmohradska (1867-1872). In: Historické štúdie, roč. 45 (Bratislava, 2007), p. 171-205.

Karrier a „tudatlanság földén". Egy főúri kliens a 18. század közepén Kelet-Magyarországon, în: Századok (Budapesta), tom 141, 2007, nr. 6, p. 1407-1454.

Az örmények integrálódása és az örménységkép változásai Erdélyben a 18-19. században, în: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében, red. Őze Sándor, Kovács Bálint, vol. II, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2007, p. 77-94.

Régi és új hivatalnokok Erdélyben a kiegyezést követően, în: Történelmi szemle (Budapesta), 2007. nr. 4, p. 519-530. (A Lajtán innen és túl. Jenseits und diesseits der Leitha. Elektronikus ünnepi tanulmányok Somogyi Éva 70. születésnapjára, red. Ress Imre, Szabó Dániel, Bp. Történettudományi Intézet, 2007. 153-164.)

The Survival of the Traditional Elite: The Transylvanian Lord Lieutenant Corps in 1910. Colloquia. Journal of Central European Studies, vol. XIV, 2007, p. 75-87.

Problema modernizării administraţiei şi justiţiei în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea, in: Schimbare şi devenire în istoria României, coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Cluj-Napoca, Academia Română Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 103-116.

The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian Compromise, in: Cultural Dimensions of Elite Formation in Transylvania (1770-1950), ed. Victor Karády, Borbála Zsuzsanna Török, Cluj-Napoca, Ethnocultural Diversity Resource Center, 2008, p. 138-158.

„Méltó föld" a koronázási dombhoz. Erdély és az 1867. évi koronázási ünnepségek. In: Czoch Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Pozsgai Péter (szerk.): Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest, Korall, 2008, p. 447-470.

Judit Pál, Roman Holec, Karol II. Schwarzenberg a Sedmohradsko (1851-1858), in: Martin Gaži (ed.): Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice, Národní Památkový Ústav, 2008, p. 439-474.

Erdélyi főispánok a századfordulón (1900-1901), in: Sipos Gábor (red.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008, p. 211-223.

A közigazgatás és az igazságügy átszervezése Erdélyben a 19. század közepén, in: Levéltári szemle, anul LVIII, 2008, nr. 4, p. 48-62.

Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén (1890-91), I., Korunk, tom XX, 2009, nr. 3, p. 54-62; II. nr. 4, p. 67-76.

Zur Frage der städtischen Kommunalverwaltung und der mehrfachen Gerichtsbarkeit im Szeklerland, in: Harald Roth (Hg.), Die Szekler in Siebenbürgen. Vor der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe, unter Mitarbeit von Paul Niedermaier und Gabriella Orosz, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2009, p. 195-226. (Siebenbürgisches Archiv, Band 40)

Ambivalente Modernisierung im Szeklerland im 19. Jahrhundert, in: Harald Roth (Hg.): Die Szekler in Siebenbürgen. Vor der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe, unter Mitarbeit von Paul Niedermaier und Gabriella Orosz, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2009, p. 236-257. (Siebenbürgisches Archiv, Band 40)

Katolikus bíró a református város élén. Egy városi bíró karrierje a 18. század közepén Szatmárnémetiben, Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, anul III, Budapest, 2008, p. 205-226.

Aspecte urbanistice şi imaginea oraşelor din Secuime în sec. XIX, in: Monumentul. Lucrările Simpozionului Naţional Monumentul - Tradiţie şi viitor. Ediţia a X-a, coord. Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Lucian-Valeriu Lefter, vol. X/2, Iaşi, 2009, p. 135-146.

The Economic Elite „in the Service of the Nation". Three Careers from 19th century Transylvania, in: Aleš Zářický (ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Contributions for the XVth World Economic History Congress in Utrecht, the Netherlands, from 3 to 7 August 2009 (Session 19: Public Activity of Businessmen at a Local and Countrywide Level in 1800-1914), Ostravská Univerzita v Ostravě/University of Ostrava, Ostrava, 2009, p. 36-54.

„Vlasť v malom". Korunovačné slávnosti v období dualizmu a symbolika korunovačného vřšku, in: Historický časopis, vol. 57, 2009, nr. 3, p. 29-54.

Regionalbewusstsein und nationale Identität in Siebenbürgen um 1867. Die Szekler zwischen Eigenständigkeit und Magyarentum, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Jg. 32 (103), 2009, Heft 1, p. 14-19.

Lupta dintre reformaţi şi catolici pentru conducerea oraşului Satu Mare, Historia Urbana, tom XVII, 2009, p. 87-97.

Unió vagy autonómia? Erdély uniójának törvényi szabályozása. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai szemle, serie nouă, vol. XIV, 2009, nr. 1-2, (51-52.), p. 64-80.

Erdélyi főispánok a kiegyezés után, in: Aetas, vol. 24, 2009, nr. 4, p. 80-99.

Elita politică din Transilvania la cumpăna secolelor XIX şi XX: comiţii supremi. In: Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Academia Română Centrul de Studii Transilvane, 2010, p. 493-501.

Néhány gondolat az erdélyi újkori társadalomtörténet-írás helyzetéről, in: Erdélyi Múzeum, anul LXXII, 2010, nr. 1-2, p. 10-16.

Az identitás változásai: az 1848-as forradalom és a szamosújvári örmények. In: Pál Judit-Sipos Gábor (coord.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010, p. 237-247.

Erdélyi főispánok az 1876. évi közigazgatási reform után, in: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hungarian-Bulgarian History Conference, Budapest, May 14-15, 2009. Papers. Ed. Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia-Budapest, 2010. 124-140. (Auxiliary Historical Disciplines, vol. VI)

„mind jobban kezd divatba hozatni Erdélybe a Király-hágón túli képviselőjelölti bécsempészés". Magyarországi képviselők Erdélyben a kiegyezés után, in: Történelmi Szemle, vol. LII, 2010, nr. 4, p. 571-584.

Az állam és a patrónus szolgálatában. Egy Károlyi-kliens a 18. század elején, in: Korall. Társadalomtörténeti folyóirat, vol. 11, 2010, nr. 42, p. 179-205.

Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und Karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert. Ein historiographischer Überblick, in: Historia Urbana, tom XVIII, 2010, p. 91-100.

Die Pläne zur Neugliederung der Verwaltung in Siebenbürgen. Zu den Anfängen der Aufhebung der Siebenbürgisch-Sächsischen Autonomie nach dem Ausgleich von 1867, in: Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bd. 53 (2010), p. 87-98.

Uniune sau autonomie? Reglementarea legală a uniunii Transilvaniei în 1868, in: Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit (red.): 140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est, Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Kriterion, 2010, p. 81-102.

Armenian Society in 18th Century Transylvania, in Gyöngy Kovács Kiss (ed.): Studies in the History of Early Modern Transylvania, Social Sciences Monographs, Boulder, Colorado, Atlantic Research and Publications, Highland Lakes, New Jersey, 2011, p. 151-178.

Urban Development and Infrastructure in Transylvanian Cities in the Dualist Period, in: The Spacial Planning in Southeastern Europe (until the Second World War), ed. Bojana Miljaković-Katić, Strjan Rudić, Belgrade, Institute of History, Institute for Balkan Studies SASA, Faculty of Geography, University of Belgrade, 2011, p. 203-218. (Institute of History, Collection of Works, vol. 24, Institute for Balkan Studies SASA, Special editions, 114.)

Der Zerfall der siebenbürgischen Aristokratie im Spiegel der Erinnerungen, in: Zdeněk Hazdra, Václav Horčička, Jan Županič (eds.), Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy dvacátého století. Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts, Praha, Ústav Pro Studium Totalitnich Režimů (ÚSTR), FFUK, 2011, p. 73-86.

Polgárok vagy politikusok? Az erdélyi városok országgyűlési képviselete a kiegyezés után, in: H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád (ed.), A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett konferenciájának kötete, Budapest, Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, 2011, p. 346-360.

Armenian Imgage - Armenian Identity - Assimilation of the Transylvanian Armenians in the 18th and 19th Centuries, in: Agnieszka Barszczewska, Lehel Peti (eds.): Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. Cluj-Napoca, The Romanian Institute for Research on National Minorities, Kriterion, 2011, p. 13-32.

Az utolsó székelyföldi királybírák és az első főispánok, in: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, red. Kelemen Imola, vol. VII, Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum - Pro-Print, 2011, p. 145-154.

Unió vagy „unifikáltatás"? Elképzelések Erdély helyzetéről a kiegyezés körül. In: Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő (red.): Ablakok a múltra. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2012, p. 186-203. (Egyetemi füzetek, vol. 14.)

The Local Exercise of Power in Sătmar County at the Beginning of the 18th Century, in: Transylvanian Review, vol. XXI, Supplement no. 2, (2012) Institutional Structures and Elites in Sălaj Region and Transylvania in the 14th-18th Centuries, ed. András W. Kovács, p. 237-251.

Ünnep és emlékezet. A dualizmus korának koronázási ünnepségei és a koronázási domb szimbolikája, Korunk, anul XXIII, 2012, partea I, nr. 9, p. 85-91; partea II, nr. 10, p. 59-65.

Az erdélyi társadalomtörténet-írás helyzete 1945 után, in: Erős Vilmos, Takács Ádám (red.): Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012, p. 43-56.

Integrarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic la sfârșitul secolului al XVII-lea. In: Austrian Influences and Regional Identities in Transylvania.  Eds. François Bréda, Valentin Trifesco, Luminița Ignat-Coman, Giordano Altarozzi, Bratislava, AB-ART, Frauenkirchen, Grenzenlose Literatur, 2012, p. 18-25.

The Liquidation of the Transylvanian Aristocracy as Reflected in Memory, in: Attila Gábor Hunyadi (ed.): State and Minority in Transylvania, 1918-1989. Studies on the History of the Hungarian Community, Social Sciences Monographs, Boulder, Colorado, Atlantic Research and Publications, Highland Lakes, New Jersey, 2012, p. 331-350.

Armjane Transiľvanii v XVIII - XIX vekach, in: Chačatrjan, Karen - Aleksanjan, Ovanes (eds.): Iz istorii armjano-ukrainskich, vengerskich i moldavskich otnošenij. Jerevan, Institut istorii, 2012, p. 115-122.

Assimilation and Identity of the Transylvanian Armenians in the 19th Century. Studia Universitatis „Babeș-Bolyai", Historia, vol. 57, Special Issue: Transylvanian Identities in the Modern Epoch, December 2012. 142-158. - a mai apărut: Sorin Mitu (ed.): Building Identities in Transylvania. A Comparative Approach. Cluj-Napoca - Gatineau, Argonaut - Sypmphologic Publishing, 2014. 143-163.

Märkte und Urbanisierung in einem Berglanschaft (Ost-Siebenbürgen / Rumänien) im XIX. Jahrhundert, in: Jean-Luc Fray, Pierre Cornu, Patrick Fournier (eds.): Petites villes en montagne de l'antiquité au XXe siècle. Europe occidentale et centrale. Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2013, (Collection Histoires croisées) p. 181-196.

Az erdélyi arisztokrácia felszámolása az emlékezet tükrében. In: Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2013. 313-326.

‘The Struggle of Colours': Flags as National Symbols in Transylvania in 1848, in: Anders E. B. Blomqvist, Constantin Iordachi, Balázs Trencsényi (eds): Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparisons and Entanglements, Oxford etc., Peter Lang, 2013, p. 93-123. (Nationalism across the Globe, vol. 10)

Színek „háborúja". A zászló mint nemzeti jelkép Erdélyben 1848-ban és az erdélyi politikai elitek, in: Századok, vol. 147, 2013, nr. 3, p. 689-710. 

Erdély autonómiájának felszámolása és az erdélyi elitek, in: Századvég, 2013, nr. 1 (67), p. 5-17.

Armenians in Transylvania: From Settlement to Integration, in: Bálint Kovács, Emese Pál (eds.): Far Away from Mount Ararat. Armenian Culture in the Carpathian Basin, Budapest, National Széchényi Library, Leipziger Universitätsverlag, Budapest History Museum, 2013, p. 9-16.

Az erdélyi örmények a betelepedéstől a beilleszkedésig, in: Kovács Bálint, Pál Emese (eds.): Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Történeti Múzeum, 2013, p. 9-16.

The Representation of Transylvanian Towns in Parliament in the Period 1878-1910, Transylvanian Review /Revue de Transylvanie, vol. XXII (Winter 2013) No. 4, p. 46-67.

Korrupció vagy „hazafias cselekedet"? Választási korrupció Erdélyben a dualizmus kor elején. In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2013. 388-404.

Representation of the Transylvanian Towns in the Hungarian Parliament and Town MP's after the Austro-Hungarian Compromise (1866-1875). In: Pál Judit, Vlad Popovici (eds.): Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918). Frankfurt am Main etc., Peter Lang, 2014. 225-248.

Felekezet és politika Erdélyben a 19. század közepén, in: Gyulai Éva (ed.): Úr és szolga a történettudomány egységében - Társadalomtörténeti tanulmányok / Lords and Servants in History's Unity - Studies on Social History. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 2014, p. 104-117.

Electoral Corruption in Austro-Hungarian Transylvania at the Beginning of the Dualist Period (1867-1872), in: Frédéric Monier, Olivier Dard, Jens Ivo Engels (eds.), Patronage et corruption politiques dans l'Europe contemporaine. 2. Les coulisses du politique à l'époque contemporaine XIXe-XXe siècles, Paris, Armand Colin (Recherches), 2014, p. 107-126.

Roman Holec - Judit Pál: „Die Märchenhaften Bergspitzen" und „die verräterischen Italiener". Zwei Offiziersschicksale und zwei Ansichten des Krieges. Patrick Gasser, Andrea Leonardi, Gunda Barth-Scalmani (eds.): Krieg und Tourismus im Spannungsfeld des Ersten Weltkrieges. / Guerra e turismo nell'area di tensione della prima guerra mondiale. Innsbruck - Wien - Bozen, Studienverlag, 2014, p. 399-419.

Judit Pál - Roman Holec: Dvaja vysokí štátni úradníci - dva integračné pokusy ­- dve „imperiálne kariéry"? (knieža Karl Schwarzenberg a gróf Emanuel Péchy v S edmohradsku). Two high state officials - two integration attempts - two "imperial careers"? (Prince Karl Schwarzenberg and C ount Emanuel Péchy in Transylvania). Historický časopis, vol. 62 (2014) nr. 3, p. 447-470. (ISI)

The Study of the Hungarian Elites of the 19th and 20th Century, in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (Ostrava), vol. V. (2014), nr. 2, p. 221-237.

Arisztokraták a császár és király szolgálatában: Erdély két „kormányzója" a 19. század közepén, in: Bárány Attila ­- Orosz István - Papp Klára - Vinkler Bálint (coord.): Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában / Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2014, p. 501-518.

Staatsbeamter oder Klient? Ein „Vermittler" aus Ostungarn zwischen verschiedenen sozialen Normen, in: Karl-Peter Krauss (Hg.): Normsetzung und Normverletzung. Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2014, p. 125-142. (Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Bd. 19.)

Háromszéki képviselők a dualizmus korában, in: Novák Csaba Zoltán (ed.): Elitek Háromszéken a 19-20. században. A politikai, gazdasági, egyházi és kulturális élet szereplői. Tanulmányok. Csíkszereda, Háromszék Vármegye - Pro-Print, 2015, p. 58-81.

A Királyföld rendezésének kérdése a kiegyezés előtti években, in: Jakab Albert Zsolt - Kinda István (coord.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár - Szentendre, Kriza János Néprajzi Társaság - Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Székely Nemzetei Múzeum, 2015, p. 849-854.

Volebná korupcia v Sedmohradsku na začiatku obdobia dualizmu (1867-1872), in: Šoltés, Peter - Vörös, László et alii (eds.): Korupcia. Bratislava, Veda - Historický ústav SAV 2015, p. 180-208.

Marosvásárhely felzárkózása az erdélyi városok élbolyához, in: Pál-Antal Sándor - Nagy Miklós Kund - Fodor János (coord.): Bernády, a városépítő. Csíkszereda - Marosvásárhely, Alutus - Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, 2015, p. 13-26.

Judit Pál, Vlad Popovici, O perspectivă comparativă asupra cercetării elitelor politice din secolele XIX-XX în Ungaria și România, in: Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (serie nouă). Istorie. Tom LXI, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 2015, p. 585-608.

Választók, választási részvétel és választói magatartás Székelyföldön a dualizmus korában. Aetas, vol. 30, 2016, nr. 1, p. 45-75.

A „legmesszebb menő titoktartás", avagy a főispáni bizalmas iratok kezelése a 19-20. század fordulóján, in: Dáné Veronka - Lupescuné Makó Mária - Sipos Gábor (coord.): Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, p. 321-332.

Veroispovedanie i politika v Transilvanii v seredine XIX v. In: K.A. Kočezarov, L. K. Novoselceva, A. Forgó, O. V. Khavanova (eds.): Vzaimodejstvija i konflikty na konfessionalno i ètničeski smešannyh territorijah Central'noj i Vostočnoj Evropy, 1517 - 1918. Moskva - Sankt Petersburg, Nestor - Istorija, 242-258. (Вероисповедание и политика в Трансилвании в середине ХІХ в., in: Взaимoдейcтвия и конфликты на конфессионално и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517 - 1918, Ed. К.А. Кочезаров, Л. К. Новоселцева, А. Форго, О. В. Хаванова, Mocква - Санкт Петерсбург, Нестор - История, 242-258.)

Judit Pál, Vlad Popovici, The Parliamentary Elite from Eastern Hungary and Transylvaniain (1867-1918). A Generation-based Approach, in: Lukáš Fasora - Ewald Hiebl - Petr Popelka (Hg.): Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. Wien - Münster, LIT, 2017, p. 55-75. (Mitteleuropäische historische Perspektiven/ Central European Historical Perspectives, 1.)

Monumentele în cinstea împărătesei Elisabeta în orașele din Ungaria la începutul secolului al XX-lea, in: Vasile Ciobanu - Dan Dumitru Iacob (coord.): Studii de istorie a orașelor. In honorem Paul Niedermaier. București - Brăila, Editura Academiei Române - Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I", 2017, p. 318-327.

Camarazi sau dușmani? Imaginea formată despre celălalt pe front și în spatele frontului. In: Ovidiu Ghitta - Gheorghe Negustor (coord.): La granița dintre științe: istorie, mentalitate, imaginar. Omagiu profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani. Cluj-Napoca, Argument - Mega, 2017. 826-836.

 

Articole:

Vera Bácskai, ‘Grande Dame' of Central European Urban History. Colloquia. Journal of Central European History. Vol. XVIII (2011) 175-185.

Interview with the Historian Vera Bácskai. Colloquia. Journal of Central European History. Vol. XVIII (2011) 186-195.

Az örmények Erdély gazdasági életében. Napút, XVII. évf. (2015 április-május) 3. sz. 68-70.

A betelepedéstől a beilleszkedésig. Az erdélyi örmények. Rubicon, XXVI. évf. (2015) 5-6. sz. (282-283. sz.) 42-45.

 

 

Colaborare:

Roth, Harald (Hrsg.): Siebenbürgen. Stuttgart, Kröner Verlag, 2003. (Handbuch der historischen Stätten)

Machat, Christoph (Hrsg.): Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Köln, Rheinland-Verlag, 1999.

Machat, Christoph (Hrsg.): Denkmaltopographie Siebenbürgen. 4.1. Stadt Schäßburg. Köln, Rheinland-Verlag, 2002.

Niedermaier, Paul (ed.): Atlas istoric al oraşelor din România. Seria C. Sebeş / Städtegeschichteatlas Rumäniens. Broos. Ed. Academia Română, Comisia de Istoria Oraşelor din România. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004.

 

Redactarea şi publicarea de articole în numerele 25-73 al buletinului informativ al Comisiei de Istoria Oraşelor din România "Informaţii privind istoria oraşelor", precum şi în „Mitteilungen aus dem Siebenbürgen-Institut".

  •