Regulament

Extras din R e g u l a m e n t u l
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere
la Facultatea de Istorie şi Filosofie, iulie (septembrie) 2020, nivel licenţă

 • La Facultatea de Istorie şi Filosofie admiterea se realizează în una din cele două sesiuni (iulie sau septembrie) pe baza examenului de admitere constând din redactarea unei scrisori de motivaţie care se depune la înscriere, notată cu Admis pentru etapa a II-a a selecţiei sau Respins, ierarhizarea celor admişi urmând să se facă pe baza rezultatelor de la examenul de Bacalaureat.
 • Completarea atentă şi corectă a fişei de înscriere, cunoaşterea Regulamentului Admiterii, precum şi respectarea instrucţiunilor de aici constituie primul test de responsabilitate pe care îl aveţi de susţinut ca viitori studenţi. Suntem convinşi că îl veţi trece cu bine şi vă dorim succes!

Regulamentul complet în format pdf

 

Informaţii generale

Pentru olimpici

Pentru candidaţii la locurile cu taxă

Înscrierea

Plata taxei de admitere

După afişarea primelor rezultate - confirmarea locului

La începutul anului universitar

 

Modul de desfăşurare a concursului:

 • Foarte important: Concursurile se organizează în mod separat pe domenii şi pe linii de studiu (română, maghiară, engleză). Pe fişa de înscriere, candidatul trebuie să îşi exprime opţiunile pentru un domeniu şi pentru o linie de studiu. Dacă un candidat doreşte să concureze la mai multe domenii sau linii de studiu, el trebuie să redacteze câte o Scrisoare de motivaţie pentru fiecare concurs, respectiv pentru fiecare domeniu sau linie de studiu la care doreşte să se înscrie.
 • Pentru specializările din oferta noastră (Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Ştiinţe ale informării şi documentării, Etnologie, Turism cultural, Relaţii internaţionale şi studii europene, Ştiinţe politice) chiar dacă domeniile diferă, candidaţii vor putea să-şi exprime opţiunile, în ordinea preferinţelor, opţiuni ce vor fi centralizate pe o fişă cumulativă , anexată fişei de înscriere cu condiţia de a concura la toate domeniile cu aceleaşi criterii de departajare (nota obţinută la examenul de bacalaureată la proba Limba şi literatura română /maternă) şi de a fi obţinut nota „Admis” pentru toate scrisorile de motivaţie. Candidaţii care doresc să concureze la cele 2 forme de finanţare (buget şi taxă) ale unui singur program de studiu nu vor completa Fişa cumulativă. Dacă au dreptul să candideze pentru un loc bugetat, vor fi înscrişi automat cu prima opţiune „buget” şi a doua opţiune „taxă” a programului specificat în Fişa de înscriere.
 • Taxa de admitere se achită pentru fiecare domeniu la care doriţi să concuraţi astfel: 150 de lei pentru un domeniu şi câte 100 de lei pentru fiecare domeniu în plus din cadrul aceleiaşi linii de studiu. Această regulă este valabilă pentru fiecare linie de studiu. De exemplu, dacă vă înscrieţi la domeniul Studii de securitate linia română şi la domeniul Studii de securitate linia engleză va trebui să plătiţi de două ori câte 150 de lei, fiind linii de studiu diferite. Dacă doriţi să Vă înscrieţi la una sau mai multe specializări din cadrul domeniului Istorie (Istorie şi Arhivistică) linia română şi la specializarea Turism cultural din cadrul domeniului Studii culturale veţi plăti 150 de lei pentru primul domeniu şi încă 100 de lei pentru al doilea domeniu la care candidaţi.
  Lista domeniilor şi a specializărilor se găseşte aici: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta/criterii.html
 • Media de concurs se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
 • Pentru studiile universitare organizate în limba maternă sau într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului (Scrisoarea de motivaţie va fi redactată în limba maghiară respectiv în engleză pentru programul de studiu în limba engleză al specializării Studii de securitate.)
 • Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:
  • După prezentarea scrisorii de motivaţie, vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.C., în cel puţin unul din ultimii trei ani de şcolarizare (Olimpiade sau sesiuni de conferinţe ştiinţifice pentru elevi organizate sub egida M.E.C.). Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus pe o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
  • Se iau în considerare premiile obţinute la următoarele discipline: Istorie (pentru candidaţii la specializările din cadrul domeniilor Istorie, Ştiinţe ale comunicării, Studii culturale, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate), Limba latină (pentru specializările din domeniul Istorie), Istoria Artei (pentru specializarea Istoria Artei), Limba şi literatura română respectiv maghiară şi Limba modernă (pentru candidaţii la specializările din domeniile Ştiinţe ale comunicării şi Studii culturale), Geografie (pentru specializarea Turism cultural) şi Filosofie şi Logică (pentru Filosofie).
  • Prevederea se aplică şi candidaţilor din promoţia 2020, care în anul şcolar 2019-2020 au obţinut premiul I la faza judeţeană a olimpiadelor sau concursurilor şcolare la disciplinele menţionate anterior.
  • Candidaţii din aceasta categorie vor trimite în pachetul de acte scanate şi Diploma de premiant la Olimpiadă şi vor aduce originalul, împreună cu celelalte acte, la începutul anului universitar.

În atenţia candidaţilor licenţiaţi, studenţi la altă facultate
sau care doresc să urmeze forma de învăţământ la distanţă, admisibili doar pe locuri cu taxă:

 

Precizări pentru locurile cu taxă:

 • Nu pot candida decât pe locuri cu taxă:
  1. licenţiaţii care au absolvit deja o facultate pe locuri fără taxă;
  2. candidaţii care sunt deja studenţi la altă facultate pe locuri fără taxă;
  3. candidaţii pentru forma de învăţământ distanţă (ID);
 • Pentru licenţiaţi se aplică aceleaşi criterii de admitere ca şi pentru absolvenţii de liceu.
 • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 este de 2.600 lei /an pentru locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, şi 2.400 lei/an pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (ID) care nu plătesc prima rată (650 resp. 600 lei ) până în  23 iulie (resp. 15 septembrie) pierd locul obţinut.
 • În baza programului A doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire (respectiv reducere) de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.
  Cererea pentru reducerea taxei împreună cu actele doveditoare (adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student integralist respectiv copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă, pentru licenţiaţii la a doua facultate) se depun la Casieria facultăţii în perioada 1-12 octombrie 2020.

În atenţia studenţilor care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat

Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Toţi candidaţii care se încadrează în această situaţie sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere, pe fişa de înscriere, perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat pe perioada primei specializări şi vor prezenta la înscriere o adeverinţă care să ateste această situaţie.
Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declaraţii, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepseşte cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situaţiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat şi UBB va face demersurile necesare pentru informarea organelor în drept să desfăşoare cercetarea penală.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE
Înscrierea prin încărcarea documentelor on-line va fi precedată de PREÎNSCRIEREA ON-LINE care se efectuaeză aici: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Documente necesare la înscriere:

 • Scrisoarea de motivaţie. Formularul poate fi descărcat: aici.
  Formular în limba maghiară pentru candidaţii la programele liniei maghiare
  Formular în limba engleză pentru programul Studii de securitate în limba engleză
 • Fişa de înscriere completată cu toate informaţiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare) ) şi semnată; fişele cu omisiuni nu se iau în considerare. Fişele de înscriere pot fi descărcate aici
 • Fişa cumulativă, în cazul în care candidatul doreşte să concureze la mai multe specializări.
 • dovada achitării taxei de procesare şi a taxei de admitere. Plata taxei se poate face prin mandat poştal sau transfer bancar, în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia (obligatoriu completă): Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie;
 • Adeverinţa care atestă dreptul candidatului de a beneficia de reducere de taxă (dacă este cazul)
 • copie simplă a Cărţii de Identitate
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 • certificat de naştere
 • adeverinţă medicală tip;
 • declaraţie de consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (declaraţia se generează în urma preînscrierii. Se va lista şi semna şi se va trimite copia scanată);
 • candidaţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe un loc bugetat sau cu taxă vor încărca o adeverinţă care să ateste perioada în care au beneficiat de finanțarea unui loc bugetat în timpul primei specializări studiate.
 • Declaraţia de autenticitate semnată (se descarcă aici)

Copiile scanate ale documentelor se încarcă pe platforma UBB până la 15 iulie 2020 la ora 13. Documentele încărcate după această oră nu vor fi luate în considerare. Numele fiecărui document va reflecta conţinutul său.

 

Taxele care vor fi achitate cu ocazia admiterii: (TAXELE O DATĂ PLĂTITE NU SE RETURNEAZĂ!)

 • 1. taxa de procesare, în valoare de 50 lei se achită doar pentru primul domeniu din cadrul unei linii de studiu la care se înscrie candidatul. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţia depunerii unui act doveditor.
 • 2. taxa de înscriere, în valoare de 100 lei. Sunt scutitite de plata acestei taxe, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, următoarele categorii de candidaţi:
  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar
  • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
  • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din Centrele de plasament.

  Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru un singur domeniu şi o singură linie de studiu)!

  Originalul adeverinţei care conferă candidatului dreptul la reducerea de taxă va fi predat la secretariat împreună cu restul actelor, la începutul anului universitar.

ETAPE OBLIGATORII DUPĂ ÎNSCRIERE:
În data de 16 iulie (10 septembrie) se afişează rezultatele provizorii ale admiterii, pe pagina web a facultăţii, la adresa:  http://hiphi.ubbcluj.ro.  După care urmează:

Confirmarea locului:

 • În perioada 17 - 23 iulie (resp. 11-15 septembrie), candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să confirme locul obţinut, prin completzarea contractului de studii şi a Cererii de confirmare. Aceste documente vor fi trimise prin e-mail la adresa hiphi@ubbcluj.ro până în 23 iulie 2020 la ora 13.
 • O dată cu depunerea cererii de confirmare, candidaţii admişi pe locuri cu taxă (zi sau ID) au obligaţia să plătească prima rată din taxa de şcolarizare (650 resp. 600 lei). Ei vor ataşa la mesajul cu documentele pentru confirmare şi dovada achitării taxei. În cazul glisării pe un loc la buget, taxa achitată va fi restituită pe baza unei cereri, după începerea anului universitar.
 • Candidaţii care au optat iniţial pentru mai multe domenii sau linii de studiu pot să confirme ocuparea unui singur loc bugetat, adică trebuie să aleagă un singur domeniu şi linie de studiu, la care au fost admişi. Completarea Cererii de confirmare se face astfel:
  • Candidaţii care au fost admişi la prima opţiune din Fişa cumulativă sau la „buget” dacă au candidat la o singură specializare vor bifa linia „confirm locul bugetat/cu taxă” şi vor completa pe linia a doua denumirea specializării;
  • Candidaţii care au optat pentru o singură specializare şi au fost admişi la „taxă” vor bifa în prima linie (Confirm locul „cu taxă” obţinut) şi vor completa denumirea specializării la care au fost admişi şi vor bifa şi linia a doua (Rămân în concurs pentru un loc bugetat sau conform opţiunilor de pe Fişa cumulativă). Nu există riscul de a pierde un loc odată obţinut!
  • Candidații bifează dacă doresc un loc de cazare în cămin.

 

Urmărirea rezultatelor preliminare, după data afişării lor:
Foarte important: Rezultatele afişate în data de 16 iulie (resp. 10 septembrie) nu sunt definitive, deoarece numeroşi candidaţi declaraţi admişi nu vor confirma locul obţinut. Astfel:

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locuri fără taxă, în 16 iulie, pot să urce în clasament, până în 23 iulie, ajungând la o altă specializare (dar tot fără taxă), mai aproape de prima lor opţiune (în cazul candidaţilor care au optat pentru mai multe specializări, în cadrul domeniilor Istorie, Ştiinţe ale comunicării, Studii culturale, Relaţii internaţionale şi studii europene sau Ştiinţe politice);
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă, în 16 iulie, pot să urce în clasament, până în 23 iulie, ajungând pe locuri fără taxă (cu condiţia să aibă la dosar diploma de bacalaureat ÎN ORIGINAL);

La începutul anului universitar, candidaţii admişi la studii finanţate de la buget vor depune la secretariat Diploma de Bacalaureat şi Foaia matricolă în original. Candidaţii care nu vor depune aceste acte vor fi trecuţi pe un loc cu taxă, pierzând astfel locul bugetat.

De asemenea, candidaţii care au ataşat la înscriere copii după diplomele de premianţi la olimpiade pe baza cărora au fost admişi cu media 10 vor depune la secretariat aceste diplome în original.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor depune copii simple ale Diplomei de Bacalaureat şi ale Foii matricole şi vor aduce originalele acestor acte pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul” sau copii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie.

De asemenea, Certificatele de naştere se vor aduce în original, împreună cu o copie simplă, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul”, sau se va depune o copie legalizată.

Candidaţii care au beneficiat de reducerea taxei de admitere vor depune la secretariat, la începutul anului universitar, adeverinţa care le-a conferit acest drept, în original.

Se aduc originalele adeverinţelor medicale şi 2 fotografii ¾ cm.

Toţi candidaţii declaraţi admişi în 16 iulie (inclusiv olimpicii), pe locuri fără taxă sau cu taxă, sunt obligaţi să confirme acest loc, prin transmiterea pe adresa de mail a Facultăţii de Istorie și Filosofie a Contractului de Studii şi a Cereerii de confirmare, semnate, cel târziu până în data de 23 IULIE. În caz contrar, vor fi eliminaţi din concurs, indiferent de mediile lor.

Toate listele de rezultate, provizorii sau finale, se fac publice prin afişare pe pagina web a facultăţii.